Deep Urban Dive

Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flaneur ogłasza Open Call na warsztaty i wystawę z hakowania przestrzeni miejskiej.

[ENG BELOW]

O projekcie:

Masz zmysł obserwacji? Denerwują cię niedoskonałości życia w mieście i chciałbyś coś zmienić? Chciałbyś zacząć działać lub nauczyć się współpracować ze społecznością? Umiesz znajdować nieoczywiste rozwiązanie? Czy miałaś/eś ochotę kiedyś coś zhakować?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś/eś pozytywnie, zapraszamy cię do udziału w pierwszej edycji projektu głębokiego zanurzenia w przestrzeń miejską!

Warsztaty

W pierwszej kolejności, podczas części warsztatowej skupimy się na metodach doświadczania i analizowania przestrzeni. Zapuścimy się w miejsca znane, ale spojrzymy na nie z innej perspektywy. Zastanowimy się nad kwestiami różnorodności, bezpieczeństwa i usprawniania konkretnych miejsc, jak również nad sposobami ingerencji, oddziaływania oraz dekonstrukcji przestrzeni miejskiej. 

W drugiej części wykorzystamy zdobytą wiedzę i twórczo ją przetworzymy. W wyniku tych działań zrealizujemy artystyczne interwencje (w myśl hakowania miasta). Cały proces zostanie następnie zawarty w formie wystawy. 

Wystawa

Deep Urban Dive to skok w głęboką przestrzeń miejską.  Badań i obserwacji – dynamiki i bezruchu konkretnych miejsc. Zmierza się z pytaniem, czy można dwa razy wejść w tę samą przestrzeń (miejską). Ten interdyscyplinarny projekt umożliwi grę z percepcją – ile naprawdę doświadczamy z przestrzeni miejskiej, jak na nią oddziałujemy i jak mieszkańcy oraz świat zewnętrzny rezonuje z interwencjami, które zachodzą tu i teraz. Uważność i twórcza interakcja będą stanowić punkt wyjścia do działań artystycznych. 

Wystawa jest zwieńczeniem warsztatów badawczo-projektowych na temat zanurzania się w przestrzeń miejską. Prezentuje wyniki pracy grupy zaangażowanej w projekt “Deep Urban Dive” w połączone w multidyscyplinarną opowieść – od zdjęć i grafik po prototypy i instalacje, które przez chwilę zaistnieją w przestrzeni miejskiej. 

Miejsce projektu: Rotacyjny dom Kultury na Otwartym Jazdowie, Warszawa

Harmonogram projektu:

17 – 19.11. – warsztaty z badania miasta połączone z flaneuringiem. Wstęp będą stanowić ćwiczenia z obserwacji uczestniczącej i dokumentacja konkretnych urywków miasta. 

20 – 23.11. – warsztaty Design Thinking i prototypowanie wraz z interakcjami w przestrzeni miejskiej. Spotkanie będzie się skupiało na kreatywnym i empatycznym podejściu do tematu polepszania wspólnej przestrzeni miejskiej oraz rozwinięcia praktycznych lub nieoczekiwanych rozwiązań. Ostatnim elementem będzie testowanie prototypów z silnym zaakcentowaniem elementów hakowania miasta, czyli rozpracowywania i twórczej ingerencji w rzeczywistość. 

25.11. – wernisaż wystawy w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie

27.11. – pokaz filmowy i dyskusja o przenikaniu się różnych elementów życia w mieście

Zapisy:

Zapisy do udziału w projekcie na maila: natalia.szelachowska@flaneur.org.pl lub przez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/hmFxaTsqryNziTjH8 

Udział w projekcie jest bezpłatny i możliwy dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię, wcześniejsze doświadczenie czy znajomość języka polskiego.

Prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny w języku polskim lub angielskim, projekt będzie prowadzony w języku polskim i angielskim. Wymagana jest dostępność w czasie całej części warsztatowej. 

Realizacja: 

Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flăneur – naszą pasją jest przyglądanie się przestrzeni miejskiej. Prowokujemy do odkrywania szczegółów w naszym otoczeniu, które umykają uwadze – stąd patronem stowarzyszenia uczyniliśmy postać flaneura – miejskiego eksploratora i łazika, doceniającego uroki otaczającego go miasta.

Natalia Szelachowska – animatorka kultury, bohemistka, liderka projektów lokalnych, menedżerka projektów kulturalnych i Programs for Community Manager w organizacji w Wikimedia Czech Republic. Fascynatka przestrzeni miejskiej i jedna z założycieli Stowarzyszenia Flaneur. 

Projekt powstaje dzięki współpracy z Rotacyjnym Domem Kultury oraz dofinansowaniu ze strony Biura Współpracy Międzynarodowej m.st. Warszawy. 

[ENG]

About the project:

Do you have a sense of observation? Are you frustrated by the deficiencies of city life and would like to make a difference? Would you like to take action or learn how to work with the community? Are you capable of finding non-obvious solutions? Have you ever felt like hacking something?

If you answered positively to any of these questions, we invite you to participate in the first edition of the urban deep dive project!

In the first part of the workshops, we will focus on methods for experiencing and analysing space. We will venture into familiar places, but look at them from a different perspective. We will reflect on issues of diversity, safety and improvement of specific places, as well as on ways to interfere, influence and deconstruct urban space. 

In the second part, we will use the knowledge we have gained and creatively transform it. As a result, we will carry out artistic interventions ( according to the idea of hacking the urban). The whole process will then be embodied in the form of an exhibition. 

Exhibition:

Deep Urban Dive is a leap into deep urban space.  Research and observation – the dynamics and stillness of specific places. It confronts the question of whether it is possible to enter the same (urban) space twice. This interdisciplinary project will enable a game of perception – how much we really experience from urban space, how we interact with it and how the inhabitants and the outside world resonate with the interventions that take place here and now. Mindfulness and creative interaction will be the starting point for artistic activities. 

The exhibition is the culmination of a research and design workshop on immersion in urban space. It presents the results of the work of the group involved in the Deep Urban Dive project combined in a multidisciplinary story – from photographs and graphics to prototypes and installations that will exist in urban space for a moment. 

Project venue: Rotacyjny Dom Kultury at Otwarty Jazdów, Warsaw

Project schedule :

02 – 13. 11. – open call

14 – 15. 11. – contacting succesful participants

17 – 19.11. – urban exploration workshop combined with flaneuring. The introduction will consist of participatory observation exercises and documentation of specific city fractures. 

20 – 23.11. – Design Thinking and prototyping workshop with interactions in the urban space. The meeting will focus on a creative and empathetic approach to improving the shared urban space and developing practical or unexpected solutions. The final element will be the testing of prototypes with a strong emphasis on elements of city hacking, i.e. working out and creatively intervening in reality. 

25.11. – opening of the exhibition at the Rotacyjny Dom Kultury in Jazdow

27.11. – a film screening and discussion on the interpenetration of various elements of city life

Enrolment:

Registration to participate by email: natalia.szelachowska@flaneur.org.pl or via the registration form: https://forms.gle/hmFxaTsqryNziTjH8 

Participation in the project is free of charge and open to everyone – regardless of age, gender, background, religion, previous experience or knowledge of the Polish language.

Please fill in the recruitment form, which is available in Polish or English, the project will be conducted in Polish and English. Availability during the whole workshop part is required. 

Project run by: 

Flăneur Research and Cultural Animation Association – our passion is observing urban space. We provoke people to discover details in our surroundings that escape our attention – hence we have made the patron of the association the figure of the flăneur – an urban explorer and rover, appreciating the charms of the city around him.

Natalia Szelachowska – cultural animator, bohemian, leader of local projects, manager of cultural projects and Programs for Community Manager at Wikimedia Czech Republic. Admirer of urban space and one of the founders of the Flaneur Association. 

Project developed in collaboration with Rotacyjny Dom Kultury and co-financed by the International Cooperation Department. 


Posted

in

by

Tags: